Дисципліна читається для студентів ІІ курсу приладобудівного факультету,
випускова кафедра оптичних та оптоелектронних приладів ПБФ
спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерні інтегровані технології
4 кредити - 120 годин (лекції - 36 годин, практичні заняття - 18 годин, лабораторні заняття - 18 годин, СРС - 48 годин), екзамен

В результаті вивчення дисципліни студенти отримують
- знання та розуміння сутності процесів, що протікають в електричних та магнітних колах із зосередженими та розподіленими параметрами;
- вміня математично описати електричні та магнітні кола та отримати їх характеристики;
- знаня щодо технічних прийомів передачі інформації через електричні та магнітні кола.