Дисципліна читається для студентів ІІ курсу приладобудівного факультету,
випускова кафедра оптичних та оптоелектронних приладів ПБФ
спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
3 кредити - 90 годин (лекції - 36 годин, практичні заняття - 18 годин, СРС - 36 годин), залік

В результаті вивчення дисципліни студенти отримують
- знання та розуміння сутності процесів, що протікають в електричних та магнітних колах із зосередженими та розподіленими параметрами;
- вміня математично описати електричні та магнітні кола та отримати їх характеристики;
- знаня щодо технічних прийомів передачі інформації через електричні та магнітні кола.