Метою навчальної дисципліни "Аналіз часових рядів"
є формування у студентів здатностей:
- здійснювати пошук, збереження, обробку й аналіз статистичних/ експериментальних даних у формі часових рядів;
- будувати і практично використовувати математичні моделі досліджуваних процесів на основі статистичних даних.
Основні завдання навчальної дисципліни.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
основ збору та обробки статистичних даних у формі часових рядів; методів побудови математичних моделей на основі функціонального підходу; критеріальної бази для дослідження якості даних і адекватності математичних моделей; як структура даних впливає на розв’язання задачі оцінювання структури і параметрів моделі;
уміння:
перевіряти відповідність вхідних даних постановці задачі математичного моделювання; розробляти математичні моделі стаціонарних і нестаціонарних процесів в економіці та фінансах; доводити коректність та ефективність побудованих математичних моделей; оцінювати адекватність побудованих моделей; порівнювати різні методи оцінювання структури і параметрів моделей;