Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання :

–            технічних та організаційних методів проектування вбудованих систем.

–            nехнологій прототипування та супроводження вбудованих систем.

–            методів та засобів пошуку та блокування порушень в роботі вбудованих.

–            принципів побудови та способів використання сучасних систем захисту інформації для вбудованих систем.

 

уміння:

–            формулювання ТЗ та вибір апаратно-програмних засобів для реалізації вбудованих систем;

–            розробити робочий цикл вбудованої системи або комплексу таких систем, її  модель та систему керування;

–            виконувати розробку прототипу на базі існуючого обладнання та вимог до серійного виробництва.

–            інтегрувати вбудовані системи з хмарними сервісами та системами з попередньо-визначеними політиками безпеки.  

Згідно робочого навчального плану кредитний модуль «Технології розроблення програмного забезпечення - 1. Сучасні технології програмування» дисципліни «Технології розроблення програмного забезпечення» викладається студентам другого року підготовки ОКР «бакалавр» спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у четвертому навчальному семестрі. Матеріал кредитного модуля базується на дисциплінах «Програмування - 1. Процедурне програмування», «Програмування - 2. Об'єктно-орієнтоване програмування», «Програмування спеціалізованих задач - 1. Програмування спеціалізованих задач», «Програмування спеціалізованих задач - 2. Курсова робота». Знання уміння та навички, одержані під час вивчення даного модуля, у подальшому використовуються в усіх дисциплінах, які потребують програмної реалізації розрахунків на комп'ютері, і в першу чергу – в курсах «Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації», «Основи проектування систем автоматизації і систем керування експериментом», «Методи штучного інтелекту та їх застосування в хімічній технології», в курсових і дипломних роботах і проектах.

Кредитний модуль: Математична логіка і теорія алгоритмів 1.

Алгоритмічні машини, рекурсивні функції, автоматичне доведення теорем