Програму навчальної дисципліни «Промислова ензимологія» складено відповідно до освітньо-професійної та освітньо-наукової програми «Біотехнології» другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 162 – Біотехнології та біоінженерія.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського каталогу).

У структурно-логічній площині програми підготовки фахівців з біотехнології дисципліна базується на попередньо отриманих знаннях з дисциплін «Біохімія», «Генетика», «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Загальна біотехнологія», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», «Загальна імунологія», «Проблемні питання сучасної біотехнології», «Біохімічні та фізичні методи аналізу в біотехнології». Отримані знання необхідні для успішної практичної діяльності майбутніх фахівців у науково-дослідних установах та на підприємствах біотехнологічної промисловості.

Метою навчальної дисципліни «Промислова ензимологія» є формування у студентів здатностей до аналізу і вибору високоефективних продуцентів ферментних препаратів; здатності проектувати технологічні процеси виробництва ферментних препаратів з різним механізмом дії та вдосконалювати існуючі технології ферментних препаратів; здатності до розробки нових способів виділення, концентрування і очистки ферментів, розробки способів одержання стабільних форм готових препаратів з врахуванням їх подальшого використання.

Предмет курсу: технології отримання найважливіших продуктів біотехнології, що одержуються за допомогою мікроорганізмів. При вивченні дисципліни розглядаються технології, які застосовуються у різноманітних галузях промисловості та медицині. Дисципліна висвітлює основні розділи сучасної промислової мікробіології та дає уявлення про основні досягнення в галузі фундаментальних досліджень, на яких базуються різні мікробіологічні виробництва.
Міждисциплінарні зв’язки: Основою для вивчення даної дисципліни є знання та навички, отримані студентами у попередніх семестрах з дисциплін «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Загальна біотехнологія», «Генетика», «Загальна імунологія», «Основи мікології», «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв». Подальше застосування одержаних знань та навичок необхідне для вивчення технологічних дисциплін («Проектування біотехнологічних виробництв», «Технологія харчових виробництв», «Медичні біотехнології» та ін.), а також є складовою частиною курсових і дипломних проектів, що виконуються студентами спеціальності і використовуватиметься під час проходження переддипломної практики.