Анотації трьома мовами (українською, англійською, російською)

Анотація

Елемент інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання «Traduction du français technique et scientifique: introduction à la spécialisation»/«Основи науково-технічного перекладу(французькою мовою) (автор-розробник Ібрагімова С. В.) відповідає навчальній програмі дисципліни «Переклад та редагування фахових текстів», її кредитному модулю «Переклад науково-технічної літератури». У теоретичній частині дистанційного курсу розглядаються основи теорії та техніки перекладу франкомовної науково-технічної літератури українською мовою.

Елемент інформаційного ресурсу чітко структурований та складається з

основної частини, що містить два розділи та теоретичний матеріал дев’яти лекцій із зазначенням літератури, якою можна користуватися при підготовці до занять. Після кожної лекції вказано питання для самоперевірки знань студентами та самостійного опрацювання.

Його використання є доцільним для підготовки бакалаврів за спеціальністю 035 «Філологія», що спеціалізуються у перекладі українською мовою франкомовних науково-технічних текстів різного типу, а також може використовуватися студентами інших спеціальностей, що займаються технічним перекладом, викладачами та зацікавленими особами, що працюють у сфері перекладу.

Summary

“Traduction du français technique et scientifique: introduction à la spécialisation”/ “Fundamentals of scientific and technical translation (in the French language)” written by S.V. Ibragimova is one of the elements of e-learning education system information resource. It is compiled according to the syllabus “Translation and editing of professional texts” and its credit module “Translation of scientific and technical literature”. In the theoretical part of the distance course the author covers the basic theoretical notions and techniques of the translation of French scientific and technical texts into Ukrainian.

This information resource element is clearly structured and consists of the main part, including two chapters, and the theoretical units corresponding to nine lectures. Each of the nine lectures is provided with the literature useful while preparing to the lessons. Besides, after each lecture there are some questions that can help students to self-assess them and to study some topics on their own.

This element can be of use while preparing bachelors of the specialty 035 “Philology” specializing at the translation of French scientific and technical texts into the Ukrainian language. It can also be used by students of other specialties, who are involved in technical translation, and by teachers and professionals working in the sphere of translation.

 

Аннотация

Элемент информационного ресурса системы дистанционного обучения «Traduction du français technique et scientifique: introduction à la spécialisation» /Основы научно-технического перевода (на французском языке) автора-разработчика Ибрагимовой С.В. соответствует учебной программе дисциплины «Перевод и редактирование специализированных текстов», её кредитному модулю «Перевод научно-технической литературы». В теоретической части дистанционного курса рассматриваются основы теории и техники перевода франкоязычной научно-технической литературы на украинский язык.

Элемент информационного ресурса четко структурирован и состоит из основной части, имеющей два раздела, объединяющих 9 теоретических занятий, списка литературы для самостоятельной подготовки к каждому занятию и вопросов для самопроверки знаний и эффективности самостоятельной работы студентов.

Его использование целесообразно в подготовке студентов - бакалавров по специальности 035 «Филология», которые специализируются в переводе на украинский язык французских научно-технических текстов разного типа, а также может использоваться студентами других специальностей, занимающихся техническим переводом, преподавателями и заинтересованными людьми, работающими в области перевода.