Кредитний модуль забезпечує процес навчання і підготовки фахівця спеціальності 163 Біомедична інженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти знанням молекулярних основ функціонування органів і систем людського організму, закономірностей переходу хімічних процесів, що відбуваються в організмі, в фізіологічні функції, що дозволить сформувати у студентів системні знання про метаболічні процеси в організмі  з метою подальшого їх використання у практичній діяльності для моделювання роботи органів і систем і розробці алгоритмів відновлення їх функцій.

Метою кредитного модуля  є формування у студентів здатностей:

-     здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

-     здатність генерувати нові ідеї (креативність);

-     здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

-     здатність застосовувати фізичні, хімічні, біологічні методи в аналізі, моделюванні функціонування живих організмів та біотехнічних систем;

-     здатність проводити дослідження та спостереження щодо взаємодії біологічних, природних та штучних систем (протези, штучні органи та ін.).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

універсальних принципів будови складних біологічних систем, у тому числі, організму людини.

основних фізико-хімічних закономірностей функціонування біологічних об’єктів;

загальних відомостей про організм людини і його функції з позицій системного підходу та використання їх в біомедичній інженерії;

фундаментальних основ фізичних і біологічних механізмів в організмі людини, що входять до основ біомедичних технологій;

уміння:

застосовувати знання основ природничих наук на рівні, необхідному для вирішення задач біомедичної інженерії.