У результаті вивчення дисципліни «Практикум з мовної комунікації та перекладу (німецька мова)» студенти зможуть
• оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, маючи грунтовну і розширену підготовку у галузі усного, письмового професійного й наукового спілкування і фахового перекладу, упевнено володіючи державною та німецькою мовами;
• застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної перекладацької, педагогічної та науково-інноваційної діяльності;
• збирати й систематизувати мовні та мовленнєві факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів, ураховуючи потенціал експресивних, емоційних, логічних засобів мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації;
• дотримуватися правил академічної доброчесності під час написання контрольних робіт, творчих завдань, перекладу текстів ПРН 11;
• створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів, і застосовувати перекладацькі стратегії, методи і технічні прийоми у різних видах перекладу.