Вивчення студентами дисципліни «Інформатика» має своєю метою поєднати теоретичний і практичний навчальний матеріал з математики, фізики, хімії з ефективним застосуванням комп’ютера для застосування цих знань і вмінь у фахових дисциплінах.
Дисципліна «Інформатика» входить до циклу загальної підготовки до навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки згідно навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньої програми «Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів» та спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Інжиніринг паковань та пакувального обладнання».
Згідно до освітньої програми дисципліна «Інформатика» формує у бакалаврів базові знання з інформатики та правила роботи з комп’ютером; знання законів, методів та правил управління інформацією та роботи з документами на комп’ютерів, а також уміння виконувати набір текстів, вставки об’єктів, будувати графіки, таблиці та діаграми в редакторах Word, Excel, PowerPoint; виконувати обчислення та оцінювати отримані результати в програмних середовищах MathCAD, Visual Basic for Application (VBA).