Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:
- розуміти та вирішувати проблеми, пов’язані з лінгвістичною та перекладацькою компетенціями в питаннях, що стосуються контекстів професійної комунікації перекладача;
- виділяти основну інформацію, що містить текст, запам’ятовувати ключові слова, вміти долати лексичні та граматичні труднощі при відтворенні відповідних мовних явищ;
- інтерпретувати мовні факти та кваліфіковано здійснювати переклад текстів суспільно-політичного спрямування з урахуванням їхніх семантико-синтаксичних, стилістичних і прагматичних особливостей;
- здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, а також офіційних документів міжнародного дипломатичного характеру;
- редагувати переклади рідною та іноземною мовами матеріали згаданих вище типів.
- здійснювати переклад усно на слух (послідовно, з аркуша та синхронно) виступи і бесіди з іноземної мови рідною і з рідної іноземною;
- редагувати іноземні тексти;
- володіти навичками аудіювання;
- володіти навичками лексико-граматичних трансформацій.