Предмет курсу. Вивчення можливостей застосування інформаційних технологій та програмного забезпечення за світовими та національними стандартами для автоматизованого проектування та інженерного аналізу. Встановлення відповідності методик, алгоритмів та інформаційних технологій комп’ютерної механіки для можливостей раціонального проектування виробів авіа- та машинобудування, проведення чисельних розв’язків задач конструкційної міцності та динаміки на основі розрахункових схем сполучених збірок елементів технічних систем, оптимізації конструктивно-технологічних параметрів механічних систем різного функціонального призначення.
Головним стрижнем інформаційних систем та технологій автоматизованого проектування, інженерного забезпечення розрахунків різного виду та підготовки виробів для виготовлення на верстатах з числовим програмним управлінням є єдина інформаційна модель виробу, яка забезпечує зв'язок всіх видів моделі виробу й істотно спрощує роботу з документацією. В рамках єдиної інформаційної моделі виробу ефективно використовується і концептуальне моделювання, включаючи техніку багатоваріантного і багатостадійного моделювання, що дає можливість максимально швидко підійти до створення оптимальних технічних рішень.
Практичне застосування інформаційних систем та технологій в машинобудуванні- та авіабудуванні, математичних методів та автоматизованих програмних засобів дозволяє розв’язувати задачі науково-інженерного характеру на основі використання сучасних комп'ютерних та інформаційних CALS-технологій підтримки життєвого циклу виробів з використанням програмного забезпечення для розв’язку прикладних задач в універсальних CAD/CAM/CAE/PDM системах геометричного моделювання, комп’ютерної математики, технологічного забезпечення та інженерного аналізу конструкцій.
Під час розробки сучасних виробів математичне та комп’ютерне моделювання в авіа- та машинобудівній промисловості займає провідне місце. Оцінка працездатності конструкцій при функціональних (статичних, динамічних і термосилових) навантаженнях, надійності та довговічності проводиться з використанням сучасних можливостей інженерної комп’ютерної графіки, імітаційного моделювання фізичних процесів та інженерного аналізу.
Мета викладання курсу "Інформаційні системи та технології авіабудування"за програмою підготовки магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка.
1. Вдосконалення професійних навичок в застосуванні інформаційних систем та комп’ютерних технологій супроводження життєвого циклу виробів авіа- та машинобудування.
2. Ознайомлення та вивчення можливостей єдиного інформаційного середовища проектування, інженерного аналізу і виготовлення елементів конструкцій складних технічних систем з використанням CALS-технологій.
3. Набуття практичних навичок виконання автоматизації інженерних робіт в CAD/CAM/CAE системах високого рівня на прикладі застосування ANSYS та CATIA v5/v6.
Програмою курсу передбачені, лабораторні заняття (комп’ютерний практикум) та самостійна робота студентів. На лабораторних заняттях відпрацьовуються теоретичні розділи та проводяться семінари по практичному використанню програмних систем заснованих на CALS-технологіях. Заняття по комп’ютерному практикуму проводяться за визначеними завданнями креслень деталей технічних систем. В комп’ютерному залі демонструються результати розв'язку прикладних задач з використанням автоматизованих програмних систем CATIA та ANSYS на сучасних ПЕОМ, обговорюються результати розв’язків прикладних задач та інформаційні технології процесів виконання розрахунково-контрольних робіт.