Курс призначено для студентів 3 року навчання фізико-математичного факультету.

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:
ЗНАННЯ:
 основних понять теорії метричних і лінійних нормованих просторів;
 зв’язків між основними поняттями теорії;
 формулювань теорем теорії та наслідків з них;
УМІННЯ:
 застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач;
 самостійно працювати з підручниками, довідковою літературою, інтернет-ресурсами;
ДОСВІД:
 самостійного розв’язання широкого кола задач, пов’язаних зі змістом курсу;
 підняття рівня власної математичної освіти і культури.