Метою навчальної дисципліни “Основи електронного урядування” є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо сучасних тенденцій розвитку електронного урядування та електронної демократії, ідентифікації викликів та загроз при впровадженні електронного урядування, врахування особливостей різноманітних технологій та інструментів електронного урядування й електронної демократії.
Очікувані результати навчання: 1) уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх проектах, спрямованих на формування активної громадянської позиції, використовуючи інструменти та технології електронного урядування;
2) розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах впровадження електронного урядування;
3) знати основи електронного урядування;
4) уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку електронного урядування, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
Передбачається набуття наступних компетентностей: уміння працювати в команді, уміння приймати управлінські рішення в умовах електронного урядування, визначати напрями розвитку е-урядування, орієнтуватися в різноманітних технологіях та інструментах електронного урядування та електронної демократії, належним чином реагувати на виклики та загрози при впровадженні е-урядування.