Мета дисципліни «Лікувальна медична техніка»: підготовка фахівців з біомедичної інженерії, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері розробки та застосування лікувальної медичної техніки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та методів професійної практики для розробки та імплементації інженерних технологій лікування.
Навчання здійснюється на основі сучасної стратегії взаємодії викладача та студента в електронному просторі з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок. Під час навчання застосовуються:
- стратегії активного і колективного навчання;
- особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і
методах навчання (командна робота (team-based learning), парна робота (think-pair-share),
метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);
- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи
активізації творчого мислення);
- метод проблемно-орієнтованого навчання.