Впродовж вивчення дисципліни студенти ознайомляться з причинами виникнення комплексу глобальних та регіональних екологічних проблем в Україні та світі, а також з можливостями щодо пошуку та реалізації оптимальним шляхів вирішення екологічних проблем.

Метою навчання є формування здатності реалізовувати основні попереджувальні стратегії охорони довкілля та забезпечувати раціональне використання природних ресурсів.

Навіщо це потрібно студенту / чому це цікаво вчити:

Розробка та впровадження інноваційної моделі економічного розвитку України  пов’язані з розвитком науки, сучасних наукоємних високотехнологічних галузей (інформаційні технології, радіоелектроніка тощо), прогресивних ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів у промисловості, транспорті і побуті, ефективних безвідходних технологій, технологічних рішень та обладнання для очищення промислових стоків і викидів. Тому надзвичайно важливою в сучасному світі є різнобічна, в тому числі і екологічна підготовка, яка дозволить майбутнім фахівцям інженерних спеціальностей на основі отриманих знань приймати активну участь в вітчизняних та міжнародних проектах, пов’язаних з захистом навколишнього середовища та розвитком екологічного підприємництва, розуміти і оптимально вирішувати екологічні проблеми регіонів проживання, уміти формувати ефективні комунікативні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

Спираючись на набуті знання/уміння/досвід студент зможе:

   - розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування;

   - визначати перспективні напрямки підвищення біосферосумісності об’єктів народного господарства;

   - обирати управлінські заходи в межах природно-територіальних комплексів для стабілізації екологічної ситуації.

На початок вивчення дисципліни студент повинен мати базові знання на рівні шкільного курсу екології; оперувати основними екологічними поняттями та термінами.

Методичне забезпечення дисципліни: програма дисципліни, РСО, навчальний посібник.

Вивчення дисциплін екологічного блоку передбачає лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу студентів, базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань та навичок, та комбінації пасивних та активних методів навчання.