Метою навчальної дисципліни «Розумні міста» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми розвитку розумних міст або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є написання курсової роботи з обов’язковим публічним захистом, для виконання якої студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях. Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.
Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.
Під час навчання застосовуються стратегії активного навчання, а також метод проблемно-орієнтованого навчання.
Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, АІС «Кампус», месенджер WhatsApp.
Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, лекційні заняття відбуваються за допомогою платформи Zoom.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Розумні міста» студенти зможуть:
1) розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах впровадження систем електронного урядування та розвитку розумних міст;
2) знати основи розвитку розумних міст;
3) уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку розумних міст, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
4) уміння визначати актуальну проблему впровадження електронного урядування, зокрема розвитку розумних міст, та провести її дослідження з урахуванням зарубіжного досвіду.