Мета курсу – формування у студентів цілісного бачення наукового дослідження з соціальної роботи та логіки його побудови, а також засвоєння студентами сукупності методологічних знань щодо призначення, змісту, функцій, принципів та організації дослідницької роботи, розвиток уміння визначати науковий апарат дослідження та планувати і проводити соціально-педагогічний експеримент.
Завдання:
- ознайомлення студентів із теоретичними основами побудови та здійснення наукових досліджень;
- формування навичок практичного обґрунтування методології наукового дослідження у СР та реалізації його основних завдань при виконанні магістерської роботи;
- ознайомлення студентів із категоріальним апаратом, основними фазами виконання дослідження, основами та перспективами розвитку науки, що обумовлює формування професійного рівня готовності ФСР до виконання обов’язків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- дослідницькі принципи науки;
- основи теорії та методики досліджень соціальних явищ;
- методи наукового пізнання;
- методологічні принципи соціальних досліджень;
- місце та роль системного підходу в науковому пізнанні;
- основи теоретичних та експериментальних досліджень і форми їх представлення;
- планування експерименту й аналіз його результатів;
- загальну структуру побудови наукових досліджень і методологічні передумови та етапи проведення наукових досліджень у СР.
Розвинути в собі відповідні здатності та оволодіти низкою компетентностей, а саме:
1. Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2. Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність розробляти і управляти проектами.
3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.
5. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
6. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
7. Здатність до узагальнення результатів власних наукових досліджень та їх оприлюднення у формі наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо).

Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).
Знання з теорії соціальної роботи, педагогіки, психології, соціології, філософії та основ соціально-правового захисту, технологій соціальної роботи та математичної статистики.