Дисципліна "Статистичне управління процесами" розроблена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра “Технологічні системи інженерії з’єднань і покриттів”. Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України.
Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в галузі управління виробничими організаціями.
Предмет дисципліни — системи статистичного управління виробничої організації.
Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
Компетентності:
ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5 Здатність працювати в команді.
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 11 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 13 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ФК 4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації.
ФК 6 Здатність одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань.
ФК 17 Здатність створювати інноваційні рішення технічних проблем в галузі зварювання, інженерії поверхні та споріднених технологій зварювання

Знання:
• теоретичних засад статистичних методів управління якості;
• статистичних методів управління якістю виробничих процесів;
• статистичних методів контролю якості продукції;
Уміння:
• визначати наявності статистичного зв’язку;
• застосовувати статистичні методи прогнозування перебігу процесів систем управління якістю;
Навички:
• проведення статистичного приймального контролю за кількісною та якісною ознаками;
Досвід:
• статистичного аналізу процесів систем управління якістю;
• застосування сучасних комп’ютерних програм для статистичного аналізу систем управління якістю.