Навчальна дисципліна «Біофотоніка та наноелектроніка» призначена для вивчення магістрами біомедичної інженерії. Дисципліна охоплює методи та засоби біофотоніки та наноелектроніки, які використовуються для діагностики захворювань, моніторингу фізичного стану людини при проведенні біомедичних наукових досліджень використовують величезну кількість електронних сенсорів.
Навчальна дисципліна є вибірковою і забезпечує можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, у т.ч. через індивідуальний вибір навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством України про вищу освіту.
Метою вивчення навчальної дисципліни є:
- вивчення механізмів перетворення певних фізичних, хімічних та біомедичних величин (температури, тиску, концентрації, переміщення, швидкості, прискорення, pH, тощо) в електричний сигнал, які використовуються у біочіпах;
- самостійне розроблення на основі вивчених фізичних та інших ефектів нових видів біомедичних сенсорів та приладів і обладнання з їх використанням.
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати навчання:
знання: принципів функціонування біофотоних приладів та теорії отримання біосигналів, фізичних явищ (ефектів), які лежать в основі роботи сучасних сенсорів температури, тиску, газу, вологості, фізіологічних рідин, переміщення, швидкості, прискорення, магнітних полів та радіоактивності та ін.