Основною метою навчальної дисципліни «Розумні міста» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми розвитку розумних міст або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Опанування навчальної дисципліни передбачає, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому.  Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, а саме вирішення практикоорієнтованих завдань, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.
Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.
Під час навчання застосовуються стратегії активного і колективного навчання (командна робота, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо), а також метод проблемно-орієнтованого навчання.
Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується блог на платформі Сікорський, електронна пошта та месенджер Telegram.
Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, насамперед платформа Zoom.
Місце навчальної дисципліни в програмі навчання
Дисципліна «Розумні міста» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо.
Необхідні навички
1. Microsoft Word
2. Microsoft PowerPoint
3. Zoom
4. Moodle
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Розумні міста» студенти зможуть:
1) розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах впровадження систем електронного урядування;
2) знати основи архітектури електронного урядування та розвитку розумних міст;
3) уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку електронного урядування, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
4) уміння визначати актуальну проблему впровадження електронного урядування, зокрема розвитку розумних міст, та провести її дослідження з урахуванням зарубіжного досвіду.