Метою викладання навчальної дисципліни “Основи електронного урядування” є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері електронного урядування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є виконання індивідуального завдання (творчої роботи) з обов’язковим публічним захистом, для виконання якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях. Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.
Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.
Під час навчання застосовуються стратегії активного і колективного навчання (командна робота, робота в парах, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо), а також метод проблемно-орієнтованого навчання.
Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp.