Навчальна дисципліна «Методи оптимального оброблення сигналів» належить до дисциплін професійної та практичної підготовки. Вона вивчається в 6 семестрі і складається з одного кредитного модулю. Програму навчальної дисципліни «Методи оптимального оброблення сигналів» складено відповідно до освітньо-професійної програми Радіотехнічні інформаційні технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Предметом навчальної дисципліни є задачі оптимального прийому сигналів в сучасних радіотехнічних системах – виявлення, розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації, а також методи подолання апріорної невизначеності при їх вирішенні.

Метою навчальної дисципліни є:

- набуття знань про задачі оптимального виявлення, розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації сигналів в сучасних радіотехнічних системах;

- набуття знань щодо методів синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв і систем, а також методів подолання апріорної невизначеності;

- застосування набутих знань при розробці оптимальних алгоритмів прийому і обробки сигналів в радіотехнічних систем при наявності завад;

- набуття навичок дослідження ефективності методів оптимального прийому сигналів шляхом статистичного моделювання на ЕОМ.

 Дисципліна базується на знаннях, отриманих в курсах: “Вища математика”, “Основи теорії кіл”, „Методи теорії ймовірностей в радіотехніці”, „Статистична радіотехніка”, „Сигнали та процеси в радіотехніці”. Вона є основою для вивчення всіх наступних спеціальних дисциплін, в яких розглядаються процеси прийому і обробки сигналів в сучасних радіотехнічних пристроях і системах різного призначення.