Програма кредитного модуля “Нарисна геометрія ”  дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. Цикл, до якого належить навчальна дисципліна  навчально-природничої підготовки.

Дисципліна закладає основи методів побудови зображень просторових форм, навчає будувати кресленник, що є основою для викладення технічних ідей за допомогою кресленника.